administrator

người quản trị, nhà quản trị, quản trị viên

Từ tương cận:
coordinator: người điều phối, người điều hợp
manager: người quản lý
moderator: người tiết hợp
navigator: người điều hướng
operator: người vận hành

This entry was posted in Phổ thông. Bookmark the permalink.

Leave a Reply