adopt

thừa nhận

Ví dụ:
adopting the cloud: thừa nhận (mạng) vân mây
adopt a proposal: thừa nhận một đề án
technology adoption lifecycle: chu trình thừa nhận công nghệ

This entry was posted in Mạng mây, Phổ thông, Đề nghị and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply