Recent Comments

adopt

thừa nhận

Ví dụ:
adopting the cloud: thừa nhận (mạng) vân mây
adopt a proposal: thừa nhận một đề án
technology adoption lifecycle: chu trình thừa nhận công nghệ

You must be logged in to post a comment.