applet

Trình nội thi

Một chương trình được thiết kế để thực thi từ bên trong một ứng dụng khác. Không giống như một ứng dụng, trình nội thi không thể được thực thi trực tiếp từ hệ điều hành.

This entry was posted in Hệ điều hành, Đề nghị. Bookmark the permalink.

1 Response to applet

  1. quan tri says:

    Thuật ngữ mới được tạo ra dựa vào ý nghĩa chính applet là một chương trình và ý thứ nhì là applet chỉ có thể thi hành từ bên trong (nội) một ứng dụng khác

Leave a Reply