Author Archives: bientap

business

business: kinh doanh business card: doanh thiếp business man: doanh nhân tourism business development: phát triển kinh doanh du lịch visualize your business data: trực quan hoá dữ liệu kinh doanh

Posted in Đời sống | Leave a comment

reseller

reseller: đại lý company: công ty distributor: nhà phân phối provider: nhà cung cấp

Posted in Phổ thông | Leave a comment

enterprise

enterprise: doanh nghiệp business: kinh doanh commerce: thương mại e-commerce: thương mại điện tử

Posted in Đời sống | Leave a comment

Assistive Technology

Công nghệ khuyết trợ công nghệ trợ giúp người khuyết tật.

Posted in Hệ điều hành, Đề nghị, Đời sống | Tagged | Leave a comment

backup

dự phòng, sao lưu dự phòng Ví dụ: backup administrator: người quản trị dự phòng backup copy: bản sao chép dự phòng backup file: tệp dự phòng backup power supply: nguồn cấp điện dự phòng backup representative: người đại diện … Continue reading

Posted in Hệ điều hành, Phổ thông, Ứng dụng, Đề nghị, Đời sống | Tagged , , , | Leave a comment

HPTC

High-Performance Technical Computing tính toán kỹ thuật hiệu suất cao

Posted in Acronym | Leave a comment

HPC

High-Performance Computing tính toán hiệu suất cao

Posted in Acronym | Leave a comment

portmanteau word

Từ ghép tắt Ví dụ: apps = application + programs,  trình dụng = ứng dụng + chương trình blam = blog + spam advertising (or) marketing bleg = blog + beg (for contributions) blog = web + log blogosphere = … Continue reading

Posted in Acronym, Đề nghị, Đời sống | Leave a comment

computer

máy điện toán Thiết bị có khả năng thực hiện một loạt các phép tính số học (arithmetic) như cộng, trừ, nhân, chia… và các phép toán logic (logical operations) chẳng hạn như AND, NOT, OR hoặc XOR,… các chỉ … Continue reading

Posted in Hệ điều hành, Mạng mây, Phổ thông, Ứng dụng, Đời sống | Tagged , , , | Leave a comment

EC2

Elastic Compute Cloud Mạng mây Điện toán Co giản Ví dụ: Amazon EC2: Mạng mây điện toán co giản Amazon

Posted in Acronym, Mạng mây, Đề nghị | Tagged | Leave a comment