autism syndrome

autism syndrome: hội chứng tự kỷ
autism awareness: nhận thức về chứng tự kỷ
autism community: cộng đồng người mắc chứng tự kỷ
autism diagnosis: chẩn đoán về chứng tự kỷ
autism resources: tài nguyên về chứng tự kỷ
autism risk genes: các gen có nguy cơ mang chứng tự kỷ
autism spectrum: phổ chứng tự kỷ
autism spectrum disorder: rối loạn phổ tự kỷ
autism statistics: thống kê về chứng tự kỷ

autism symptoms: các triệu chứng của chứng tự kỷ
signs of autism: các dấu hiệu của chứng tự kỷ

government autism statistics: số liệu thống kê của chính phủ về chứng tự kỷ

This entry was posted in Hội chứng tự kỷ, Khuyết tật. Bookmark the permalink.

Leave a Reply