backup

dự phòng, sao lưu dự phòng

Ví dụ:
backup administrator: người quản trị dự phòng
backup copy: bản sao chép dự phòng
backup file: tệp dự phòng
backup power supply: nguồn cấp điện dự phòng
backup representative: người đại diện dự phòng

backup services: dịch vụ (sao lưu) dự phòng
Online Backup: sao lưu dự phòng trực tuyến
online backup services: dịch vụ (sao lưu) dự phòng trực tuyến
Online File Backup: sao lưu dự phòng tệp tin trực tuyến

Từ tương lân:
copy (v): chép, sao chép
copy (n) : bản sao chép

This entry was posted in Hệ điều hành, Phổ thông, Ứng dụng, Đề nghị, Đời sống and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply