Category Archives: Acronym

Xem tất cả các thuật ngữ viết tắt

HPTC

High-Performance Technical Computing tính toán kỹ thuật hiệu suất cao

Posted in Acronym | Leave a comment

HPC

High-Performance Computing tính toán hiệu suất cao

Posted in Acronym | Leave a comment

portmanteau word

Từ ghép tắt Ví dụ: apps = application + programs,  trình dụng = ứng dụng + chương trình blam = blog + spam advertising (or) marketing bleg = blog + beg (for contributions) blog = web + log blogosphere = … Continue reading

Posted in Acronym, Đề nghị, Đời sống | Leave a comment

EC2

Elastic Compute Cloud Mạng mây Điện toán Co giản Ví dụ: Amazon EC2: Mạng mây điện toán co giản Amazon

Posted in Acronym, Mạng mây, Đề nghị | Tagged | Leave a comment

SPKI

Simple Public Key Infrastructure cấu trúc hạ tầng (cho) chìa công khai đơn giản

Posted in Acronym, Đề nghị | Tagged | Leave a comment

PKI

Public Key Infrastructure cấu trúc hạ tầng (cho) chìa công khai PKI bao gồm phần cứng, phần mềm, con người, chính sách, và các thủ tục cần thiết để tạo, quản lý, phân phối, sử dụng, lưu trữ, và thu … Continue reading

Posted in Acronym, Đề nghị | Tagged | Leave a comment

apps

application program(s) trình dụng Từ ghép tắt (portmanteau word) của chương trình ứng dụng. Trình dụng đối lại với chương trình hệ thống (systems program) Ví dụ: web apps: trình dụng web. Ứng dụng sử dụng các công nghệ như … Continue reading

Posted in Acronym, Phổ thông, Đề nghị, Đời sống | Tagged | Leave a comment

NAC

Network Access Control Kiểm soát Truy cập Mạng

Posted in Acronym, Mạng mây | Leave a comment

GPS

Global Positioning System Hệ thống định vị toàn cầu

Posted in Acronym, Phổ thông, Đời sống | Leave a comment

UMTS

Universal Mobile Telecommunications Systems Hệ thống viễn thông di động hoàn vũ

Posted in Acronym, Đề nghị, Đời sống | Leave a comment