Recent Comments

HPTC

High-Performance Technical Computing

tính toán kỹ thuật hiệu suất cao

HPC

High-Performance Computing

tính toán hiệu suất cao

portmanteau word

Từ ghép tắt

Ví dụ: apps = application + programs, trình dụng = ứng dụng + chương trình blam = blog + spam advertising (or) marketing bleg = blog + beg (for contributions) blog = web + log blogosphere = blog + biosphere blogcast = blog + broadcast breathalyzer = breath + analyzer camcorder = […]

EC2

Elastic Compute Cloud

Mạng mây Điện toán Co giản

Ví dụ:

Amazon EC2: Mạng mây điện toán co giản Amazon

SPKI

Simple Public Key Infrastructure

cấu trúc hạ tầng (cho) chìa công khai đơn giản

PKI

Public Key Infrastructure

cấu trúc hạ tầng (cho) chìa công khai

PKI bao gồm phần cứng, phần mềm, con người, chính sách, và các thủ tục cần thiết để tạo, quản lý, phân phối, sử dụng, lưu trữ, và thu hồi giấy chứng nhận kỹ thuật số.

Tham khảo: http://en.wikipedia.org/wiki/Public-key_cryptography

apps

application program(s)

trình dụng

Từ ghép tắt (portmanteau word) của chương trình ứng dụng. Trình dụng đối lại với chương trình hệ thống (systems program)

Ví dụ: web apps: trình dụng web. Ứng dụng sử dụng các công nghệ như Javascript, CSS và HTML và được thực thi trong một trình duyệt web. App Store: […]

nac

Network Access Control

Kiểm soát Truy cập Mạng

GPS

Global Positioning System

Hệ thống định vị toàn cầu

UMTS

Universal Mobile Telecommunications Systems

Hệ thống viễn thông di động hoàn vũ