Recent Comments

Các từ đang được hiển thị thuộc về (các) hạng mục: Chưa xếp loại, Phổ thông

Xin vui lòng nhấp chuột vào một trong các ô chữ cái dưới đây để xem các từ tương ứng với chữ cái mà bạn đã chọn:
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

bash

bash – Short for bourne again shell. bash is the default shell in Ubuntu (and most other Linux distributions).

blog

Blog

A blog, or weblog, is an online journal, diary, or serial published by a person or group of people.

buddy

buddy (instant messaging) – A slang term representing a single contact in an instant messaging application. A list of instant messaging contacts is also referred to as a buddy list.