Recent Comments

Các từ đang được hiển thị thuộc về (các) hạng mục: Hệ điều hành, Mạng mây, Đề nghị, Đời sống

Xin vui lòng nhấp chuột vào một trong các ô chữ cái dưới đây để xem các từ tương ứng với chữ cái mà bạn đã chọn:
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

security

an ninh

Ví dụ: Assigning responsibilities for security: Phân công trách nhiệm để bảo mật Aspects of cloud security: Các khía cạnh an ninh của (mạng) vân mây

Từ tương cận: safety: an toàn

SPKI

Simple Public Key Infrastructure

cấu trúc hạ tầng (cho) chìa công khai đơn giản

structure

cấu trúc

Từ tương cận: infrastructure: cấu trúc hạ tầng restructure: cấu trúc lại, tái cấu trúc

Từ tương lân: architecture: kiến trúc background: nền – VD> background color: mầu nền base:cơ bản; based: dựa trên cơ bản – VD> web-based application: ứng dụng dựa trên cơ bản truy cập qua web. build: tạo [...]

subscriber

người đăng dụng

Từ tương cận:

subscribe: đăng dụng unsubscribe: thôi đăng dụng. VD> send an unsubscribe request to stop receiving news: gởi yêu cầu thôi đăng dụng để ngưng nhận tin tức.

Từ tương lân:

register: đăng ký