Recent Comments

Các từ đang được hiển thị thuộc về (các) hạng mục: Trinh duyệt, Đời sống

Xin vui lòng nhấp chuột vào một trong các ô chữ cái dưới đây để xem các từ tương ứng với chữ cái mà bạn đã chọn:
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

delete

xoá bỏ

Từ tương cận: erase: bôi prune: bỏ bớt remove: loại bỏ trash:

Từ tương lân: Bleach: tẩy

deliver

phân phát, phát, giao phát

Ví dụ: Delivering services from the cloud: Phân phát các dịch vụ từ (mạng) vân mây

Từ tương cận: provide: cung cấp distribute: phân phối publish: phát hành

Từ tương lân: scatter: phát tán

dependency

tùy thuộc

draft

phác thảo