Category Archives: Hội chứng tự kỷ

Hội chứng tự kỷ

symptom

symptom: triệu chứng sign: dấu hiệu autism symptoms: các triệu chứng của chứng tự kỷ signs of autism: các dấu hiệu của chứng tự kỷ

Posted in Hội chứng tự kỷ, Khuyết tật, Phổ thông | Leave a comment

psychological

psychological (tt) thuộc về tâm lý psychologist (dt): chuyên viên/bác sĩ tâm lý psychological expert: chuyên gia tâm lý psychoanalysis: phân tâm học psychophysiologist (dt): nhà tâm sinh lý child psychiatry:khoa tâm thần trẻ em psychiatrist: chuyên viên/bác sĩ tâm … Continue reading

Posted in Hội chứng tự kỷ, Khuyết tật | Leave a comment

therapy

therapy (dt): liệu pháp therapeutic (tt): (thuộc) trị liệu physical therapy: liệu pháp vật lý behavioral therapy: liệu pháp hành vi occupational therapy: liệu pháp nghề nghiệp occupational therapist: nhà trị liệu nghề nghiệp therapeutic technique: kỹ thuật trị liệu … Continue reading

Posted in Hội chứng tự kỷ, Khuyết tật, Phổ thông | Leave a comment

speech

speech (dt): khả năng nói speech clinic: bệnh xá chữa trị khả năng nói, bệnh xá chữa trị những tật về nói. speech disorder: rối loạn khả năng nói, tật về nói

Posted in Hội chứng tự kỷ, Khuyết tật, Phổ thông | Leave a comment

disorder

disorder: rối loạn autism disorder: rối loạn tự kỷ autistic disorder: rối loạn thuộc chứng tự kỷ mental-health disorder: rối loạn sức khỏe tâm thần speech disorder: rối loạn khả năng nói, tật về nói Autism is a “neurodevelopmental disorder”: … Continue reading

Posted in Hội chứng tự kỷ, Khuyết tật, Phổ thông | Leave a comment

factor

autism risk factors: các yếu tố nguy cơ chứng tự kỷ genetic risk factors: các yếu tố nguy cơ di truyền cultural factors: các yếu tố văn hoá environmental factors: các yếu tố môi trường

Posted in Hội chứng tự kỷ, Khuyết tật, Phổ thông | Leave a comment

autism syndrome

autism syndrome: hội chứng tự kỷ autism awareness: nhận thức về chứng tự kỷ autism community: cộng đồng người mắc chứng tự kỷ autism diagnosis: chẩn đoán về chứng tự kỷ autism resources: tài nguyên về chứng tự kỷ autism … Continue reading

Posted in Hội chứng tự kỷ, Khuyết tật | Leave a comment

syndrome

syndrome: hội chứng autism syndrome: hội chứng tự kỷ Down syndrome: hội chứng Down

Posted in Hội chứng tự kỷ, Khuyết tật | Leave a comment

autistic

autistic: (tt):(thuộc) chứng tự kỷ; (dt): ngưới mắc chứng tự kỷ autism (dt): tự kỷ, chứng tự kỷ, người mắc chứng tự kỷ autism disorder: rối loạn tự kỷ autistic disorder: rối loạn thuộc chứng tự kỷ

Posted in Hội chứng tự kỷ, Khuyết tật | Leave a comment

autism

Autism: Tự kỷ, hội chứng tự kỷ,  (không dịch là bệnh tự kỷ) Occupational Therapy: Liệu pháp tâm vận động Speech Therapy: Trị liệu ngôn ngữ Visual learner: Người dễ tiếp thu qua trực quan Audio learner: Người dễ tiếp … Continue reading

Posted in Hội chứng tự kỷ, Khuyết tật | Leave a comment