Recent Comments

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

backlinks

hồi kết, kết nối trở lại

Từ đồng nghĩa

inbound links: kết nối nội biên incoming links: kết nối đi vào inlinks: nội kết inward links: kết nối hướng nội

backup

dự phòng, sao lưu dự phòng

Ví dụ: backup administrator: người quản trị dự phòng backup copy: bản sao chép dự phòng backup file: tệp dự phòng backup power supply: nguồn cấp điện dự phòng backup representative: người đại diện dự phòng

backup services: dịch vụ (sao lưu) dự phòng Online Backup: sao lưu [...]

bash

bash – Short for bourne again shell. bash is the default shell in Ubuntu (and most other Linux distributions).

BBS

Bulletin-Board System

Hệ thống bảng công báo

BDB

Berkeley DataBase

cơ sở dữ liệu của Berkeley

bit

Một bít (viết tắt của binary digit – chữ số nhị phân) là đơn vị nhỏ nhất của dữ liệu trong máy tính. Một bít có một giá trị nhị phân , hoặc là 0 hoặc là 1

blog

Blog

A blog, or weblog, is an online journal, diary, or serial published by a person or group of people.

boot

Khởi động

bootloader

Bộ nạp khởi động

Phần mềm cho phép người dùng chọn hệ điều hành để nạp và khởi động .

buddy

buddy (instant messaging) – A slang term representing a single contact in an instant messaging application. A list of instant messaging contacts is also referred to as a buddy list.

business

business: kinh doanh

business card: doanh thiếp business man: doanh nhân tourism business development: phát triển kinh doanh du lịch visualize your business data: trực quan hoá dữ liệu kinh doanh