Recent Comments

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

EC2

Elastic Compute Cloud

Mạng mây Điện toán Co giản

Ví dụ:

Amazon EC2: Mạng mây điện toán co giản Amazon

editor

người biên tập, biên tập viên

editor

enterprise

enterprise: doanh nghiệp

business: kinh doanh commerce: thương mại e-commerce: thương mại điện tử

EOF

End Of File

kết thúc tệp tin

expert

expert (n): chuyên gia

Từ tương cận: professional (n): người/nhà chuyên nghiệp, người/nhà chuyên môn specialist (n): chuyên viên technician (n): kỹ thuật viên repairman (n): thợ sửa (máy) user (n): người dùng, người sử dụng illiterate (n): người dốt hoặc không hiểu biết gì về một lĩnh vực nào đó

Ví dụ: computer [...]

ext3

ext3 (or “third extended filesystem”)

extension

Phần nối dài

Ví dụ: file extension: phần nối dài tệp được dùng để chỉ định dạng của tệp (file format) trong một số hệ điều hành. tệp “MyHinhVe.abk” gồm có hai phần: tên tệp là “MyHinhVe”, và phần nối dài “.abk” để chỉ tệp thuộc loại tệp dự phòng do chương trình CorelDraw [...]