Recent Comments

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

GDI

Graphical Device Interface …

Giao diện Thiết bị Đồ họa …

global

toàn cầu

Ví dụ: Global Positioning System: Hệ thống định vị toàn cầu

Từ tương cận:

universal (adj): hoàn vũ, phổ dụng, phổ quát

Ví dụ: Universal Mobile Telecommunications Systems: Hệ thống viễn thông di động hoàn vũ universal language:  ngôn ngữ hoàn vũ universal email account: tài khoản thư điện tử phổ dụng [...]

GPL

GPL – Acronym for GNU General Public License. The GPL is the free software license created by Richard Stallman of the Free Software Foundation. Ubuntu and other Linux distributions are licensed under the GPL.

GPS

Global Positioning System

Hệ thống định vị toàn cầu

guest

khách

GUI

Graphic User Interface

Giao diện đồ họa cho người sử dụng, Giao diện Người dùng Đồ họa