Recent Comments

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

HDD

Hard Disk Drive

Đĩa Cứng

Help

Xin cảm ơn mọi góp ý xây dựng.

HowTo

HowTo (or HOWTO or How-to) – An instructional guide on how to perform a task or tasks.

HPC

High-Performance Computing

tính toán hiệu suất cao

HPTC

High-Performance Technical Computing

tính toán kỹ thuật hiệu suất cao

hyper

thái, hiếu, mẫn denotes something as ‘extreme’ or ‘beyond normal’

Ví dụ: hyperlink: (n): thái kết hypertext: (n): văn bản thái trạng, thái văn bản hyperactive (adj): hiếu động hypersensitive (adj) mẫn cảm

Từ tương cận: meta: siếu: after, behind VD> metadata: siếu dữ liệu; metafile: siếu tệp; metalanguage: siếu ngôn ngữ; metalink: siếu [...]