Recent Comments

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

launchpad

Launchpad

LCD

Liquid Crystal Display

Hiển thị Tinh thể Lỏng

lifecycle

chu trình

Ví dụ: Extend the lifecycles of computers and other devices: Kéo dài chu trình của máy tính và các thiết bị khác

Từ tương cận: cycle: chu kỳ

Vì dụ: Life Cycle of A Butterfly: chu kỳ đời sống của bướm  ( trứng – ấu trùng – con nhộng – trưởng [...]

link

kết, kết-nối

Ví dụ: soft link: kết nối mềm softlink: nhu-kết hard link: kết nối cứng hardlink: cương-kết

Tham khảo: http://linuxgazette.net/105/pitcher.html

Từ tương cận:

backlinks: hồi-kết downlink: kết nối xuống, hạ-kết external links: kết nối ngoài hyperlink: thái-kết inbound links: kết nối nội-biên incoming links: kết nối đi vào inlinks: nội-kết interlink: liên-kết inward [...]

LMS

Learning Management System

Hệ thống quản lý học tập