Recent Comments

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

nac

Network Access Control

Kiểm soát Truy cập Mạng

native viewport

native viewport

navigation

Navigation (n): điều hướng Electronic navigation: điều hướng điện tử Radio navigation: điều hướng (bằng) vô tuyến Radar navigation: điều hướng (bằng) ra đa Satellite navigation: điều hướng (bằng) vệ tinh Navigation processes: quy trình điều hướng

navigator (n): người điều hướng navigate (v); điều hướng misnavigate (v): điều hướng sai renavigate (v): tái [...]