Recent Comments

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

RAM

Random-Access Memory

Bộ nhớ Truy cập Ngẫu nhiên

real

real: thực, fake: giả real time: thời gian thực real-time: thực thời, real-time interactivity: tương tác thực thời reality: thực tế, actual: thực sự

reboot

Khởi động lại

repository

repository

reseller

reseller: đại lý

company: công ty distributor: nhà phân phối provider: nhà cung cấp

routine

routine: quán trình

Một tập hợp các chỉ thị lập trình được thiết kế để thực hiện một tác vụ được lập lại thường xuyên, được gọi khi cần thiết và thường nằm ngoài chương trình. Khác với inline code (mã nội tuyến), các chỉ thị cũng được gọi khi cần thiết, nhưng trong [...]

RSS

Really Simple Syndication

An RSS feed (also known as a news feed) is used to provide a quick listing of updated website information.