Recent Comments

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

virtualization

Virtualization (or virtualisation)

Ảo, Ảo hóa

Virtualization Technologies: công nghệ ảo hoá

virtual computer: máy điện toán ảo virtual computing: điện toán ảo virtual machine: máy ảo

VM

Virtual Memory

Bộ nhớ Ảo