Recent Comments

Các từ đang được hiển thị thuộc về (các) hạng mục: Lập trình, Phổ thông, Đời sống

Xin vui lòng nhấp chuột vào một trong các ô chữ cái dưới đây để xem các từ tương ứng với chữ cái mà bạn đã chọn:
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

IaaS

Infrastructure as a Service cấu trúc hạ tầng như một dịch vụ

a computing Infrastructure as a Service: cấu trúc hạ tầng điện toán như một dịch vụ

information

thông tin

Từ tương cận: message: tin nhắn, thông điệp news: tin tức

intra

intra: tróng

intraframe: tróng khung intraline tab: trảng tróng tuyến intraline: tróng tuyến; intraline distance: khoảng cách tróng tuyến intranet: tróng mạng

inline: nội tuyến; inline dictionary: từ điển nội tuyến offline: gián tuyến; offline dictionary: từ điển gián tuyến online: trực tuyến; online dictionary: từ điển trực tuyến

internal: nội bộ; internal network:  [...]

IRC

Internet Relay Chat

ISP

Internet Service Provider

Nhà cung cấp dịch vụ Liên mạng toàn cầu (Internet)