Recent Comments

Các từ đang được hiển thị thuộc về (các) hạng mục: Lập trình, Phổ thông, Đời sống

Xin vui lòng nhấp chuột vào một trong các ô chữ cái dưới đây để xem các từ tương ứng với chữ cái mà bạn đã chọn:
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

warehouse

kho

data warehouse: kho dữ liệu

Từ tương lân: database: cơ sở dữ liệu

WebCalendar

WebCalendar is a PHP-based calendar application that can be configured as a single-user calendar, a multi-user calendar for groups of users, or as an event calendar viewable by visitors. MySQL, PostgreSQL, Oracle, DB2, Interbase, MS SQL Server, or ODBC is required.

WebCalendar can be setup in a variety of ways, such as…

* A [...]