Recent Comments

component

thành phần

components of a computing cloud: các thành phần của một mạng mây điện toán

Từ tương lân:
parts: linh kiện
sub-parts: phụ kiện
accessories: phụ tùng

You must be logged in to post a comment.