component

thành phần

components of a computing cloud: các thành phần của một mạng mây điện toán

Từ tương lân:
parts: linh kiện
sub-parts: phụ kiện
accessories: phụ tùng

This entry was posted in Mạng mây, Phổ thông, Đời sống and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply