de facto standard

A de facto standard: tiêu chuẩn mặc nhiên: tiêu chuẩn được công nhận trên thực tế, thực hành, không nhất thiết là pháp định .
A de jure standard: tiêu chuẩn pháp quy: Tiêu chuẩn được pháp luật quy định hoặc được tố chức tiêu chuẩn chứng thực (endorsed).

This entry was posted in Phổ thông. Bookmark the permalink.

Leave a Reply