EC2

Elastic Compute Cloud

Mạng mây Điện toán Co giản

Ví dụ:

Amazon EC2: Mạng mây điện toán co giản Amazon

This entry was posted in Acronym, Mạng mây, Đề nghị and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply