factor

autism risk factors: các yếu tố nguy cơ chứng tự kỷ
genetic risk factors: các yếu tố nguy cơ di truyền
cultural factors: các yếu tố văn hoá
environmental factors: các yếu tố môi trường

This entry was posted in Hội chứng tự kỷ, Khuyết tật, Phổ thông. Bookmark the permalink.

Leave a Reply