file

tệp, tệp tin

Từ tương cận:
file system: hệ thống tệp, hệ thống tệp tin
filesystem: tệp hệ, tệp hệ thống

Từ tương lân:
profile: tư tệp

This entry was posted in Hệ điều hành, Phổ thông, Ứng dụng, Đề nghị and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply