hyper

thái, hiếu, mẫn
denotes something as ‘extreme’ or ‘beyond normal’

Ví dụ:
hyperlink: (n): thái kết
hypertext: (n): văn bản thái trạng, thái văn bản
hyperactive (adj): hiếu động
hypersensitive (adj) mẫn cảm

Từ tương cận:
meta: siếu: after, behind
VD> metadata: siếu dữ liệu; metafile: siếu tệp; metalanguage: siếu ngôn ngữ; metalink: siếu kết; metatext: siếu văn bản
super: siêu: in excess, above, superior
VD> supercomputer (n): máy siêu điện toán

This entry was posted in Phổ thông, Prefix, Đề nghị and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply