ISP

Internet Service Provider

Nhà cung cấp dịch vụ Liên mạng toàn cầu (Internet)

This entry was posted in Acronym, Hệ điều hành, Phổ thông. Bookmark the permalink.

Leave a Reply