Recent Comments

metapackage

siếu gói

Từ tương lân:

metafile: siếu tệp
metalanguage: siếu ngôn ngữ
metadata: siếu dữ liệu

Từ tương lân:

superconduct: siêu dẫn

You must be logged in to post a comment.