metapackage

siếu gói

Từ tương lân:

metafile: siếu tệp
metalanguage: siếu ngôn ngữ
metadata: siếu dữ liệu

Từ tương lân:

superconduct: siêu dẫn

This entry was posted in Hệ điều hành, Phổ thông, Đề nghị and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply