multi

đa

Ví dụ:
multi-chanel:  đa kênh
multi-color: đa sắc. VD> 8 Mode Multi-Color Light Up Pen.
multi-directional HDTV antenna: an-ten HDTV đa hướng
multi-function: đa nhiệm
multi-national company: công ty đa quốc gia
multi-part: đa phần
multi-platform: đa hệ nền
multi-polar: multi-polarity: đa cực
multi-power:  đa năng
multi-purpose: đa mục đích
multi-talent: đa tài
multi-target: đa mục tiêu
multi-task: đa tác
multi-touch screen: màn hình đa cảm ứng
multi-user: đa người dùng

This entry was posted in Hệ điều hành, Mạng mây, Phổ thông, Prefix, Ứng dụng, Đề nghị, Đời sống and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply