optimize

tối ưu hoá

Ví dụ:
Search engine optimization: tối ưu hoá bộ máy tìm kiếm
Search tool optimization:  tối ưu hoá công cụ tìm kiếm

This entry was posted in Phổ thông, Đời sống. Bookmark the permalink.

Leave a Reply