Recent Comments

optimize

tối ưu hoá

Ví dụ:
Search engine optimization: tối ưu hoá bộ máy tìm kiếm
Search tool optimization:  tối ưu hoá công cụ tìm kiếm

You must be logged in to post a comment.