Recent Comments

port

cảng

Từ tương cận:
import: nhập cảng
export: xuất càng
dock: bến
gate: cổng

Từ tương lân:
door: cửa chính, cửa cái
frame: khung
windows: cửa sổ

Từ tương viễn:
airport: phi cảng; airfield: phi trường
carport: cảng xe, xa cảng
military port: quân cảng
newport: tân cảng
riverport: cảng sông, giang cảng
seaport: cảng biển, hải cảng

Leave a Reply