Recent Comments

psychological

psychological (tt) thuộc về tâm lý

psychologist (dt): chuyên viên/bác sĩ tâm lý
psychological expert: chuyên gia tâm lý

psychoanalysis: phân tâm học
psychophysiologist (dt): nhà tâm sinh lý

child psychiatry:khoa tâm thần trẻ em
psychiatrist: chuyên viên/bác sĩ tâm thần

mental-health disorder: rối loạn sức khỏe tâm thần
the mental health professions : nghề sức khỏe tâm thần

You must be logged in to post a comment.