reseller

reseller: đại lý

company: công ty
distributor: nhà phân phối
provider: nhà cung cấp

This entry was posted in Phổ thông. Bookmark the permalink.

Leave a Reply