Recent Comments

speech

speech (dt): khả năng nói

speech clinic: bệnh xá chữa trị khả năng nói, bệnh xá chữa trị những tật về nói.
speech disorder: rối loạn khả năng nói, tật về nói

You must be logged in to post a comment.