style

style: kiểu, kiểu dáng
hair style: kiểu tóc: quăn, vuốt thẳng, để mái, tém, cắt ngang…

type: loại
hair type: loại tóc: cứng, mềm, rể tre…

This entry was posted in Lập trình, Phổ thông, Đời sống. Bookmark the permalink.

Leave a Reply