Recent Comments

subscriber

người đăng dụng

Từ tương cận:

subscribe: đăng dụng
unsubscribe: thôi đăng dụng. VD> send an unsubscribe request to stop receiving news: gởi yêu cầu thôi đăng dụng để ngưng nhận tin tức.

Từ tương lân:

register: đăng ký

You must be logged in to post a comment.