symptom

symptom: triệu chứng
sign: dấu hiệu

autism symptoms: các triệu chứng của chứng tự kỷ

signs of autism: các dấu hiệu của chứng tự kỷ

This entry was posted in Hội chứng tự kỷ, Khuyết tật, Phổ thông. Bookmark the permalink.

Leave a Reply