Recent Comments

virtualization

Virtualization (or virtualisation)

Ảo, Ảo hóa

Virtualization Technologies: công nghệ ảo hoá

virtual computer: máy điện toán ảo virtual computing: điện toán ảo virtual machine: máy ảo

VM

Virtual Memory

Bộ nhớ Ảo

password

mật ký

Một loạt các ký tự bí mật cho phép người  dùng truy cập vào một tệp tin, máy tính, hoặc chương trình.

Từ tương cận: passphrase: mật ngữ passmark: mật tích passcode: mật mã

Biện giải: mật: secret; khẩu: mouth, cái miệng, bằng lời nói, bằng miệng (oral). Mật khẩu: lời bí [...]