Tag Archives: Wordpress

file

tệp, tệp tin Từ tương cận: file system: hệ thống tệp, hệ thống tệp tin filesystem: tệp hệ, tệp hệ thống Từ tương lân: profile: tư tệp

Posted in Hệ điều hành, Phổ thông, Ứng dụng, Đề nghị | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

WordPress

http://wordpress.org

Posted in Ứng dụng | Tagged | Leave a comment

tag

thẹ Ví dụ: Từ tương cận: name tag: thẹ tên price tag: thẹ giá Từ tương lân: card  – credit card: thẻ tín dụng, network card: thẻ mạng board – printed circuit board: bo mạch in, motherboard: bo cái, newtwork … Continue reading

Posted in Hệ điều hành, Phổ thông, Ứng dụng, Đề nghị | Tagged , , , , | Leave a comment

post

(dt): bài đăng yết (đt): đăng yết

Posted in Hệ điều hành, Phổ thông, Đề nghị, Đời sống | Tagged , , | Leave a comment

metapackage

siếu gói Từ tương lân: metafile: siếu tệp metalanguage: siếu ngôn ngữ metadata: siếu dữ liệu Từ tương lân: superconduct: siêu dẫn

Posted in Hệ điều hành, Phổ thông, Đề nghị | Tagged , , , , | Leave a comment

password

mật ký Một loạt các ký tự bí mật cho phép người  dùng truy cập vào một tệp tin, máy tính, hoặc chương trình. Từ tương cận: passphrase: mật ngữ passmark: mật tích passcode: mật mã Biện giải: mật: secret; … Continue reading

Posted in Hệ điều hành, Mạng mây, Phổ thông, Ứng dụng, Đề nghị, Đời sống | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment