Tham gia

Xin chào  quý vị,

Trang chủ Việt Hoá Thuật Ngữ vừa được xây dựng vào hôm 23 tháng 10 năm 2009 nhằm mục đích tạo nơi gặp gỡ thân thiện của tất cả quý vị có chung một hoài bão là cùng xây dựng một hệ thống thuật ngữ Tiếng Việt dân tộc, khoa học, đại chúng và khai phóng.

Nếu có cùng một hoài bão, ước mơ như chúng tôi, xin kính mời quý vị cùng tham gia và chia sẻ kinh nghiệm trong việc tạo những thuật ngữ mới chưa có trong Tiếng Việt, làm trong sáng và chích xác hơn những thuật ngữ chưa được nhiều người đồng thuận.

Xin quý vị tham gia trong tinh thần hoà nhả, phóng khoáng, tôn trọng lẫn nhau. Tuyệt đối tránh đả kích cá nhân, bàn thảo tư kiến chính trị, kỳ thị các vùng miền Việt Nam.

Mời quý vị nhấp trỏ chuột vào GHI DANH để tham gia vào cộng đồng xây dựng thuật ngữ mới Tiếng Việt. Bạn cần phải có địa chỉ thư điện tử (email address) mới có thể đăng ký.

Xin chào xây dựng và cùng phát triển.

Leave a Reply