virtualization

Virtualization (or virtualisation)

Ảo, Ảo hóa

Virtualization Technologies: công nghệ ảo hoá

virtual computer: máy điện toán ảo
virtual computing: điện toán ảo
virtual machine: máy ảo

This entry was posted in Ảo hoá, Hệ điều hành, Mạng mây, Phổ thông and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply