Recent Comments

ABK

Automatic BacKup (file extension)

Dự phòng Tự động (phần nối dài của tệp)

Phần nối dài (extension) “.ABK” được dùng để xác định (identify) đây là một tệp dự phòng (backup file) được tự động tạo ra trong khi sử dụng một số chương trình, chẳng hạn như CorelDRAW hoặc PrintMaster Gold.
Ví dụ:
tệp “MyHinhVe.abk” gồm có hai phần: tên tệp là “MyHinhVe”, và phần nối dài “.abk” để chỉ tệp thuộc loại tệp dự phòng do chương trình CorelDraw tạo ra một cách tự động.

You must be logged in to post a comment.