accessibility

accessibility: khuyết cập, thăng tiến khả năng truy cập cho người khuyết tật
keyboard accessibility: khuyết cập  bàn phím, thăng tiến khả năng truy cập bàn phím cho người khuyết tật
mouse accessibility: khuyết cập trỏ chuột, thăng tiến khả năng truy cập bằng trỏ chuột cho người khuyết tật

This entry was posted in Hệ điều hành, Khuyết tật. Bookmark the permalink.

Leave a Reply